حمایت آمریکا از حضور پیشمرگان در مناطق کردستانی خارج ازادارە اقلیم کردستان

جوزف وتل: هنوز هم خطر بازگشت داعش بە عراق وجود دارد

 اربیل (کردستان٢٤)- ژنرال جوزف وتل فرماندە ستاد مرکزی ارتش آمریکا، می‌گوید خطر بازگشت داعش بە عراق هنوز هم  وجود دارد و در مناطق مورد منازعه دست بە حملات خطرناک می‌زند.

فرماندە ستاد مرکزی ارتش آمریکا، در پاسخ بە خبرنگار کردستان ٢٤، با اشارە بە خطر ادامە حضور داعش در عراق و مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان، گفت: "آمریکا در تلاش است کە نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق بە طور مشترک امنیت این مناطق را تأمین نمایند."

جوزف وتل گفت: "پیشمرگان کردستان بخشی از نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش هستند. آنان بەهمراه نیروهای عراقی در آزادسازی بخشهای تحت کنترل داعش نقش اساسی ایفا کردند. اکنون کە داعش بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفته است، لازم است همکاری نیروهای ائتلاف با نیروهای پیشمرگە و دولت عراق ادامە داشته باشد."

فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، در ادامە گفت: "لازم است نیروهای پیشمرگە و نیروهای دولت عراق باهم مناطق مورد منازعە را ادارە نمایند و ما نیز در چارچوب نیروهای ائتلاف بە طور جدی از آنان حمایت می‌کنیم."

پس از عدم حضور نیروهای پیشمرگە در مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم کردستان، داعش بار دیگر در این مناطق فعالیت خود را از سر گرفتە است.

ژنرال ولتر پیات، معاون فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا نیز در گفتگو با کردستان٢٤، تأکید کرد کە آمریکا نیروهای پیشمرگه و عراقی بە همکاری مشترک در اداره این مناطق ترغیب می‌کند.

مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان کە فرماندە ستاد مرکزیارتش آمریکا از آن بە عنوان مناطق مورد منازعه نام بردەاست، پس از برگزاری همەپرسی اقلیم کردستان از سوی میلیشیاهای حشدالشعبی، حزب‌اللە، سپاه قدس و ارتش عراق اشغال شد.

/ا.م