حزب دمکرات بمباران دفتر سیاسی این حزب را بە جمهوری اسلامی نسبت داد

جمعی از اعضای حزب دمکرات کردستان در اثر این بمباران و موشک‌باران جان باختەاند

 اربیل (کردستان٢٤ )- حزب دمکرات کردستان، در بیان‌نامەای اعلام کرد ساعت ١٠ و ٤٠ دقیقە صبح روز شنبە ١٧ شهریور مورد حملە موشکی و بمباران هواپیما‌های بدون سرنشین جمهوری اسلامی قرار گرفتە است.

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در این اطلاعیه گفتە‌است کە در این حملە پلنوم رهبری حزب مورد حملە قرار گرفتە است.

در ادامە اطلاعیه حزب دمکرات کردستان آمدە است: " متأسفانە تعدادی از مبارزان حزب در این حملات شهید سو زخمی شدند."

اطلاعیە دفتر سیاسی حزب دمکرات، اعلام جزئیات این حملات را بە ساعات آیندە موکوک کردە است.