حملات ترکیە دانش‌آموزان یک روستای کردستان را از تحصیل محروم کرده‌ است

دبستان روستای شرانشی از دو هفته پیش تعطیل شدە است

 اربیل (کردستان٢٤ )- حملات پی‌درپی جنگندە‌های ترکیە بە خاک اقلیم کردستان و بمباران مناطق مسکونی، دانش‌آموزان یکی از روستا‌های حومە شهرستان زاخو را از تحصیل محروم کرده است.

به گزارش خبرنگار کردستان ٢٤، جنگنده‌های ترکیە از حدود دو هفتە پیش بە بهانه حضور اعضای حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) به بمباران حومە روستای مسیحی‌نشین "شرانشی" ازتوابع‌ شهرستان زاخو در استان دهوک ادامە می‌دهند.

آموزگاران غیربومی این روستا در پی حملات جنگنده‌های ترکیە و اثابت بمبها بە نزدیکی مدرسه، کلاس‌های درس این دبستان را ترک کردەاند.

یکی از معلمان ساکن شرانشی، بە خبرنگار کردستان ٢٤ گفت: معلمان غیربومی از بیم حملات هواپیماهای ترکیە، روستا را ترک کرده و دانش‌آموزان از تحصیل محروم شده‌اند.

جنگدهای ترکیە بە بهانه حضور اعضای مسلح "پ‌‌ک‌ک" بیشتر اوقات مناطق مرزی و مسکونی داخل خاک اقلیم کردستان را مورد حملە قرار می‌دهند.

/ا.م