انتشار پنج تمبر جدید در گرامیداشت روز پرچم کوردستان

تمبرهای جدید منتشر شده از سوی وزارت حمل و نقل اقلیم کوردستان که در هرکدام پرچم کوردستان نمایان است
تمبرهای جدید منتشر شده از سوی وزارت حمل و نقل اقلیم کوردستان که در هرکدام پرچم کوردستان نمایان است
با شعار و تصاویر مختلف

اربیل (کوردستان٢٤) – در گرامیداشت روز پرچم کوردستان، پنج تمبر جدید با شعارها و تصاویر مختلف، منتشر شدند.

وزارت حمل و نقل دولت اقلیم کوردستان، در روز پرچم کوردستان، پنج تمبر جدید را با شعار و تصاویر مختلف منتشر کرد.

پارلمان کوردستان، در سال ٢٠٠٩، روز ١٧ دسامبر را به عنوان روز پرچم کوردستان تعیین کرد و از آن زمان هر ساله در اقلیم کوردستان، این روز با برافراشتن پرچم، گرامی داشته می‌شود.

شورای ملی کوردستان در سال ١٩٩٢، این پرچم را به عنوان پرچم جوامع اقلیم کوردستان تصویب کرد و در تمام نهادهای رسمی دولت اقلیم کوردستان، برافراشته شد.

پرچم کنونی اقلیم کوردستان، در سال ١٩٩٩ در پارلمان کوردستان، تصویب شده است.

0
1
2
3
4
5

ب.ن