وزیر خارجە عراق در اربیل: حقوق مشروح در قانون اساسی حق کردهاست

ابراهیم الجعفری وزیر امورخارجە عراق فدرال، روز چهارشنبە، (٢٣ فروردین ١٣٩٦) وارد اربیل شد.

k24 -اربیل

الجعفری، در پاسخ بە خبرنگار کردستان٢٤، درمورد برگزاری رفراندم استقلال کردستان گفت: ضمن احترام بە تجارب موفق اقلیم کردستان، بە نظر من موفقیتهای کوردستان تجربەای گرانبهاست کە مردم جهان شاهد آن هستند.

وزیر امور خارجە عراق، در فرودگاە اربیل بە خبرنگار "کردستان٢٤"، با اشارە بە اینکە از هر اقدامی در جهت حفظ تمامیت ارضی عراق حمایت می‌کند، گفت: من هیچ تفاوتی میان ملتها و مذاهب عراق نمی‌بینم.

وزیر خارجە عراق، قرار است عصر امروز بە همراه "فٶاد حسین" مدیر کل دیوان ریاست اقلیم کردستان در دانشگاە آمریکایی دهوک در میزگرد مشترکی در مورد سیاست خارجی عراق شرکت کنند.

قبلا دانشگاه آمریکایی کردستان در ٢٥ آذرماه ١٣٩٥،  باشرکت شخصیتهای سیاسی و دانشگاهی کنفرانسی را تحت عنوان "استقلال کردستان و فرصتهای پیش رو"  در شهر دهوک برگزار کردەاست.