ایتالیا پیشمرگان مجروح را مداوا می‌کند

یازدە پیشمرگ مجروح بە ایتالیا اعزام می‌شوند

k24  - اربیل

سرکنسول ایتالیا در اقلیم کردستان اعلام کرد، ١١ پیشمرگانی کە درجنگ با داعش مجروح شدەاند، توسط این کشور درمان می‌شوند.

سرینا مرونی سر کنسول ایتالیا در اربیل، طی دارا با "فلاح مصطفی" مسئول راوبط خارجی اقلیم کردستان، ضمن تأکید بر ادامە روابط کشورش با دولت اقلیم کردستان گفت: حمایت و پشتیبانی ایتالیا از اقلیم کردستان و نیروی پیشمرگە  و همچنین آموزش پیشمرگان از سوی مشاوران ایتالیایی ادامە خواهد داشت.

سرینا مرونی، گفت: در ادامە این همکاری‌ها، بزدوی ١١ نفر از پیشمرگان مجروح جنگ داعش جهت مداوا بە ایتالیا اعزام خواهند شد و کشورش مصارف درمان آنان را برعهدە گرفتە است.