هوشیار زیباری: بعد از برگزاری همەپرسی مذاکرات با بغداد را ادامە خواهیم داد

پاییز آیندە همەپرسی استقلال کردستان برگزار می‌شود

k24 - اربیل

هوشیاری زیباری عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کردستان و وزیر خارجە پیشین عراق می‌گوید، همەپرسی استقلال کردستان پاییز آیندە برگزار می‌گردد.

زیباری کە مدت هشت سال وزیری خارجە عراق بود، بە روزنامە تایمز لندن گفت: " امیدی بە عراق برای ما باقی نماندە است و بعد از عملیات آزادسازی موصل در ما‌‌ههای پاییز آیندە همە‌پرسی استقلال کردستان برگزار می‌گردد".

"هیمن هورامی"، دستیار رئیس اقلیم کردستان، نیز در مصاحبە با روزنامەی تایمز لندن اعلام کردە است کە " کرکوک هم در همەپرسی استقلال کردستان شرکت خواهد کرد".

هورامی گفت: موضوع همەپرسی بە طور جدی میان بارزانی و "مایک پینس" معاون رئیس جمهور آمریکا و وزارت خارجە بریتانیا مورد بحث قرار گرفتە است.

هوشیار زیباری، در بخش دیگری از مصاحبە خود بار روزنامەی تایمز لندن گفتەاست: " این بدین معنا نیست کە بعد از همەپرسی فوری استقلال کردستان را اعلام نماییم، بلکە در این مورد و مناطق آزاد شدە با بغداد بە مذاکرە خواهیم پرداخت".

از سوی دیگر بخش ترکی بی.بی.سی، با نقل مصاحبە زیباری با تایمز لندن، بە موضوع بر افراشتن پرچم کردستان در کرکوک پرداختە کە با مخالفت بغداد، ترکیە و ایران روبرو شدە بود.

برافراشتن پرچم کردستان بر فراز اماکن دولتی کرکوک
برافراشتن پرچم کردستان بر فراز اماکن دولتی کرکوک

 

بە گزارش بی. بی. سی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیە با اعلام مخالفت خود با برافراشتن پرچم کردستان در کرکوک، از مسئولان اقلیم کردستان خواستە بود " از این اقدام اشتباە پرهیز کنند".

شورای استان کرکوک ٨ فروردین گذشتە، با اکثریت آرا برافراشتن پرچم کردستان بر فراز استانداری و دیگر ادارات این استان را تصویب کرد .

سە روز بعد از آن، مجلس نمایندگان عراق با تصویب پیشنویس طرحی کە نمایندگان ترکمن ارائە دادەبودند، خواهان پایین آوردن پرچم کردستان از ادارات کرکوک شد. نمایندگان کرد در مجلس نمایندگان عراق آن نشست مجلس را تحریم کردە بودند.

در پی آن، شورای استان کرکوک در واکنش بە مصوبە مجلس نمایندگا و فرمان حیدر العبادی، رسماٌ پرچم کردستان را بر فراز ساختمان استانداری و دیگر اماکن دولتی استان نصب کرد.

 

 

اخبار مرتبط:

شایعە پایین آوردن پرچم کردستان از ادارات کرکوک استاندار کرکوک: اختیار برگزاری رفراندم در کرکوک بە کمیتەای ویژە واگذار شدە است