بخشی از سنی‌های ساکن تهران از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت می‌کنند

بر اساس قانون اساسی ایران سنی‌ها صلاحیت رهبری و ریاست جمهوری این کشور را ندارند

k24 - اربیل

بخشی از سنی‌های ساکن تهران با این امید کە حسن روحانی در میان دیگر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ١٣٩٦ بە بخشی از خواسته‌های آنان رسیدگی کند، در یکی از سالنهای خیابان حجاب پایتخت گرد آمده‌اند.

اهل سنت ایران کە در ١٠ استان شرقی وغربی ایران ساکن هستند، از تفکیک مذهبی، مشکلات اقتصادی و بیکاری رنج می‌برند، اما آنانی کە در این سالن گرد آمده‌اند، از حداقل خواسته‌هایشان می‌گویند.

در پایتخت ایران ضمن تلاش نمایندگان سنی مذهب مجلس شورای اسلامی، آنان تاکنون موفق بە دریافت مجوز احداث یک  باب مسجد برای سنی‌مذهبها در این کلانشهر نشده‌اند. آنان در نقاطی از تهران اماکنی را بە طور موقت برای اقامه نماز و اجرای مراسم مذهبی اجارە می‌کنند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سنی‌ها از حق نامزد شدن برای ر‌هبری و ریاست جمهوری این كشور برخودار نیستند. تا کنون شخصیت‌های سنی مذهب وفادار بە نظام بە پستهای وزارت و استانداری‌‌ها هم منسوب نشدەاند.

اکنون یکی از معاونان رئیس جمهور و یکی از سفرای این کشور از میان شخصیت‌های سنی مذهب در کابینه حسن رواحانی حضور دارند.

"عزیز بابایی کزاز" امام و خطیب یکی از نمازخانە‌های اجار‌ە‌ای در صادقیه تهران، بدون اشارە بە عمدە مشکلات سنی‌ها، از حسن روحانی انتظار دارد اندک وەعده‌هایش را کە چهار سال قبل در تبلیغات انتخاباتی مطرح کردە بود، عملی کند.

 

 

 

سنی‌های ایران در عمل قانون اساسی این کشور را پذیرفتە و حامیان نظام در انتظار واگذاری پستهای رسمی درمیان وزرا، استانداران و مدیران کل هستند.