ایران بە طور مشروط از دیوارکشی ترکیە در کردستان حمایت می‌کند

ترکیە ایران را بە حمایت از نیروهای "پ‌کاکا" متهم می‌کند
kurdistan24.net

k24- اربیل

در پی اظهارات سخنگوی وزارت خارجە ایران در مورد احداث دیوار از سوی دولت ترکیە در مرزهای کردستان،

کارشناسان سیاسی ایران واکنشهای متفاوتی نشان داده‌اند.

ترکیە اعلام کردە است، جهت جلوگیری از ورود نیرهای مسلح وابستە "حزب کارگران کردستان" (پ‌کاکا) از خاک ایران بە داخل ترکیە، در مرز دوکشور دیوار احداث می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی، در واکنش بە رسانە‌های ترکیە، این موضوع را فضاسازی رسانەای نامید و اظهار کرد: هیچ گروه مسلح مخالف ترکیە در خاک ایران وجود ندارد. اما در همان مصاحبە گفتە بود کە اگر ترکها در این مورد با ایران مشورت بکنند، آنان هم از این اقدام ترکیە حمایت خواهد کرد.

 

 

"حمید رضا غلام‌زادە"، مدیر تحریریە بخش انگلیسی خبرگزاری مهر، در تهران بە خبرنگار کردستان ٢٤ گفت: هدف ترکیە از احداث این دیوار بیشتر ممکن است ایجاد ترس و اتهام‌زنی بە ایران باشد. غلام‌زاده،  نیروهای پ‌کاکا را تروریست نامید و گفت،"برعکس< این "تروریست"ها از خاک ترکیە وارد خاک ایران می‌شوند."

قبل از انتشار خبر دیوارکشی ترکیە در مرزهای کردستان، ٦ خرداد ١٣٩٦، طی حملە مسلحانە بە اکیپی از نیروهای مرزبانی ایران در نزدیکی ارومیە، دو افسر و ٧نفر دیگر از پرسنل وابستە بە هنگ مرزی این شهرستان در مرز با ترکیە کشتە شدند. فرماندهان نظامی ایران آن حملە را بە حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) نسبت دادند کە ایران آنرا شاخەای از پ‌کاکا می‌داند.

 

 

محمد مظهری، تحلیلگر سیاسی نیز در همین مورد بە کردستان ٢٤ گفت: احداث دیوار در مرزها می‌تواند برای ایران هم فوایدی داشتە باشد. اگر این دیوار با همکاری ایران ساختە بشود، می‌تواند بە سود ایران هم باشد.

ترکیە قبلا در مرز با کردستان سوریە کە کردها آنرا "روژاوا" (غرب) می‌نامند، احداث دیوار مرزی را آغاز نمودە و اعلام کرده است چنین دیواری را در مرز میان کردستان ترکیە و اقلیم کردستان نیز خواهد ساخت.

"عابد ایکه"، نماینده "اتحاد دمکراتیک خلقها" (هدپه) در اقلیم کردستان، در گفتگویی با خبرنگار کردستان 24  با اشاره به ناتوانی ترکیه در پیشگیری از فعالیت‌های  پ‌کاکا با احداث دیوار، گفت: «کردها در سطح بین‌المللی روابط خوبی  با دیگر کشورها  دارند و باید رهبران کرد در اقلیم کردستان بر علیه احداث دیوار در مرزها موضع‌گیری کنند».

تاکنون در شمال کردستان(کردستان ترکیە) آمار رسمی تعداد کردها منتشر نشده است، اما گفتە می‌شود حدود ٢٠میلیون نفر از جعیت دهها میلیونی کردها در این بخش کردستان زندگی می‌کنند.