هنرمندان کرد در رادیو ایروان

بخش کردی رادیو ایران بیش از ٦٠ سال است در زمینە هنر و موسقیی کردی فعالیت می‌کند

k24- اربیل

رادیو ایریوان سال ١٣٢٤ شمسی در زمان زمامدارای  شوروی در پایتخت ارمنستان تأسیس گردید. پس از استقلال ارمنستان هم تاکنون بە فعالیت خود ادامە می‌دهد. طی ٦٤سال گذشتە کردهای سراسر جهان مخصوصا کردهای ساکن رووسیە و آسیای میانە از طریق این رادیو با هنرمندان زیادی آشنا شدەاند.   

عگید جمو، ئاستک قادر، عەفو اسعد، شباب عگید و بسیاری دیگر از خواندگان کرد، با نوازندگی و ترانەهای خود شنوندگان رادیو ایریوان را بیشتر با فرهنگ و تاریخ کردستان آشنا می‌کردند. هنرمند نای نواز، چتین خوجە می‌گوید: من از آن خواندگان بزرگ الهام گرفتە و اکنون با فرزند خود عگید، در خدمت موسقی کردی هستم.

چتین خوجە، می‌گوید:  " در ایام کودکی بسیاری از شبها پای رادیو ایریوان می‌نشستم و بە موسقی کردی گوش می‌دادم. در سال ١٩٨٨برای اولین بار کار موسیقی را آغاز کردم. من از صدای سامیە خلیل عەڤی، شاملی بکو و کردهای ایزدی بهرە گرفتەام."

رادیو ایریوان از سال ١٩٤٥ تا کنون از هنر و تاریخ کردها پاسداری می‌کند. چتین خۆجۆ هم می‌گوید من با صدای این خوانندگان بزرگ شدەام و از آن ترانەها  و تصنیف‌های آنان، تاریخ قیام و مبارزە را فراگرفتەام. خۆجو، تاکنون ٧٧٥کاست منتشر کردە و در کشورهای ارمنستان، روسیە، آذربایجان و کردستان با دهها هنرمند و خوانندە کار کردە است.

خوجە در ادامە گفت: "اجازە نخواهیم داد رادیو ایروان بدون صاحب بماند. ما ادعا نداریم کە تلاش پیشکسوتان را جبران می‌کنیم، اما اجازە نخواهیم داد این رادیوهم بیصاحب بماند."

فرزند چتین خوجە، کە پدر خویش را با نواختن نای همراهی می‌کند، در این سن خود را کودک نمی‌داند و همچون کسی شست هفتاد سالە و با تجربە، همراە پدر نای می‌نوازد.

بە عقیدە چتین خوجە، اگرچە هنرمندان بیشتر بە موسقیی مدرن و غربی علاقەمندند، اما نباید موسیقی کردی هم فراموش بشود.