ایران تنها مخالف جدی همەپرسی استقلال کردستان

 k24- اربیل

هەمزمان دیدار هیأت عالیرتبە اتحادیه میهنی کردستان از ایران، سران این کشور در مخالفت با برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان وارد فاز جدیدی شد.

ملا بختیار عضو هیات اتحادیه میهنی روز سەشنبە ٢٧ تیرماە، بعد از بازگشت به اقلیم کردستان، در جمع خبرنگاران گفت چهار دیدار با مقامات ایرانی انجام دادیم و به آنها گفتیم "ما کردها به کنفرانسهای بین‌المللی، اوضاع عراق و جنگهای بعد از داعش اطمینان نداریم و به همین خاطر تصمیم به همه پرسی گرفتیم که آینده مان را تضمین خواهد کرد».

رئیس ادارە اجرایی اتحادیە میهنی کردستان همچنین گفت در دیدارها بە همە مقام‌های ایرانی گفتەاند  کە "تصمیم برگزاری همە‌پرسی بە تنهایی از سوی یک حزب اتخاذ نشدە و تصمیم قطعی شانزدە حزب کردستانی است. احزابی هم کە نشست تعیین روز برگزاری همەپرسی شرکت نکردند در اساس مخالف آن نیستند."

از چهار دیدار رسمی کە هیأت کردستانی با مقامات ایرانی داشته‌است، تهنا دو دیدار کە بە طور جداگانە با علی شمخانی و علی لاریجانی برگزار شد، در رسانە‌های ایرانی بازتاب یافت.

دیدار با علی شمخانی ازسوی خبرگزاری‌های فارس و تسنیم و دیگر رسانە‌ها منعکس گردید. اما دیدار هیأت کردستانی با علی لاریجانی در وبسایت مجلس ایران منتشر شد.