گفتگوهای عضویت ترکیه در اتحادیه‌ی اروپا رسماً متوقف شد

شورای وزیران اتحادیه‌ی اروپا از پسرفت فزاینده‌ی ترکیه در امور دمکراسی و حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است
.
.

اربیل (کوردستان ۲۴)- اعضای شورای وزیران اتحادیه‌ی اروپا در آخرین نشست سال ۲۰۲۱ به‌اتفاق آراء توافق کردند به دلیل عدم پایبندی ترکیه به معیارها و اولویت‌های اروپا، مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه همچنان مسدود بماند.

در بیانیه‌ی پایانی این شورا ضمن اشاره به دوری فزاینده آنکارا از اتحادیه‌ی اروپا آمده است: متأسفانه در چنین شرایطی بررسی باز یا بسته شدن سرفصل‌های مذاکراتی عضویت ترکیه در اتحادیه‌ی اروپا غیرممکن است و شورا با آرای موافق تمام اعضاء به این نتیجه رسیده است که توقف روند مذاکرات با ترکیه باید همچنان ادامه یابد.

در بیانه‌ی شورای وزیران اتحادیه‌ی اروپا ضمن ابراز نگرانی از پسرفت فزاینده‌ی ترکیه در امور دموکراسی، حقوق بشر و حقوق پایه‌ی فردی، از رویکرد آنکارا در محدودیت آزادی بیان، اندیشه و همچنین عدم استقلال قوه‌ی قضائیه انتقاد شده است.

بر اساس این گزارش، روند مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه‌ی اروپا که از سال ۲۰۰۵ آغازشده، به دلیل تخطی آنکارا از معیارهای این اتحادیه از ماه می ۲۰۲۱ به‌طور رسمی متوقف‌شده است.

/ا.م