کشف و ضبط حدود ٥٠کیلو مواد مخدر در دهوک

دو قاچاقچی بە همراه مواد کشف شدە دستگیر شدند

 اربیل (کردستان٢٤ )- بە گزارش کردستان ٢٤ بە نقل ازسرهنگ "فرج کوچر" مدیر مرکز مبارزە با مواد مخدر استان دهوک، نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر، پس از تحت نظر گرفتن یک دستگاه خودرو از نوع تویتا کامری، حدود ٥٠ کیلو هیروئین را کشف ضبط کردند.

سرهنگ کوچر گفت: همراه با این مقدار مواد مخدر، دونفر از قاچاقیان نیز دستگیر شدەاند.

فرماندە مرکز مبارزه با مواد مخدر استان دهوک گفت: قاچاقچیان این محموله را از ایران وارد کردە و قصد داشتند آن را از طریق ترکیە بە اروپا قاچاق نمایند.

/ا.م