گرایشهای سیاسی کرکوک: همزمان با دیگر مناطق کردستان باید رفراندم در کرکوک هم برگزار شود

k24 - اربیل

احزاب سیاسی استان کرکوک بر برگزاری رفرندم در استان کرکوک و دیگر مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان پافشاری می‌کنند.

کرکوکیها می‌گویند، برگزاری رفراندم استقلال اقلیم کردستان بدون کرکوک و مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان مفهوم واقعی خود را نخواهد داشت.

محمد خورشید:، مسئول شاخە ٣ پارت دمکرات کردستان در کرکوک
محمد خورشید:، مسئول شاخە ٣ پارت دمکرات کردستان در کرکوک

"دکتر محمد خورشید"، مسئول شاخە ٣ پارت دمکرات کردستان در کرکوک، بە خبرنگار کردستان ٢٤ گفت: " همە احزاب سیاسی در این استان از دولت مرکزی بغداد قطع امید کردەایم. هفتە آیندە در کرکوک نشست مشترکی تشکیل خواهیم داد و موضع مشترک همە گرایشهای سیاسی را در این مورد اعلام می‌کنیم."  

"روند ملا محمود"، معاون رئیس تشکیلات اتحادیە میهنی کردستان در استان کرکوک نیز در پاسخ بە خبرنگار کردستان ٢٤ گفت: "برگزاری رفراندم بدون کرکوک رفراندمی ناقص خواهد بود. اگر کرکوک را از این رفراندم کنار بگذاریم، بە معنی پشتبانی از بغداد در اجرا نکردن مادە ١٤٠ قانون اساسی است."

روند ملامحمود، معاون رئیس منطقە اتحادیە میهنی کردستان در کرکوک
روند ملامحمود، معاون رئیس منطقە اتحادیە میهنی کردستان در کرکوک

مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان بە مناطقی از کردستان اطلاق می‌شود کە با اکثریت ساکنان کرد آن خارج از محدودە رسمی جغرافیای اقلیم کردستان قرار گرفتە است. درپی حملە داعش بە اقلیم کردستان و عراق، این مناطق بە تصرف آنان درآمد، اما نیروهایی پیشمرگە کردستان در ضد حملەای گستردە بار دیگر مناطق مذکور را آزاد کرد.

از ابتدای سرنگونی رژیم قبلی عراق مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان، مورد مناقشە دولت مرکزی فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان بودەاست. مادە ١٤٠ قانون اساسی عراق فدرال، با محدودیت زمانی تسریع می‌کند در پی برقراری آرامش و سر شماری دراین مناطق، با برگزاری رفراندم اختیار پیویستن این مناطق بە دولت مرکزی عراق یا  دولت اقلیم کردستان، بە ساکین این مناطق واگذار می‌گردد.