هواپیماهای ترکیە مواضع "یه‌په‌گه" و "یه‌بەشه‌" را بمباران کردند

k24 - اربیل

هواپیماهای نظامی ترکیە بامداد روز سەشنبە ٥ اردیبهشت ١٣٩٦،  پایگاههای "نیروهای مدافع خلق" (ی‌پ‌گ‌ ) و"نیروهای مباز شنگال" ( ی‌ب‌شه‌) را بمباران کردند.

"خبرگزاری فرات" کە بە حزب کارگران کردستان (پ ک‌ ک) نزدیک است، گزارش داد: در این بمباران ٢٦ هواپیمای جنگی ترکیە مراکز و پایگاههای این نیروها از جملە مقر فرماندهی نیروها در منطقە "قرەچوخ" و مرکز رادیویی "صدای شنگال" را در مناطق شنگال و روژآوای (کردستان سوریە) مورد حملە قرار دادەاند.

از سوی دیگر ارتش ترکیە اعلام کرده‌ است، حملات هوایی بە این مراکز در داخل و خارج از ترکیە ادامە خواهد داشت.

لحظه بمباران مواضع نیروهای
لحظه بمباران مواضع نیروهای " ی پ گ" و " ی ب ش" از سوی هواپیماهای ترکیە

صالح مسلم، رهبر "حزب اتحاد دمکراتیک" (پ ی د) کە کنترل بیشتر مناطق روژآوا (کردستان سوریە) را در کنترل دارد، در پی این بمبارانها  گفت: همپیمانان ما نباید در برابر این اقدام ترکیە سکوت کنند.  

منطقە شنگال در خاک کردستان واقع شدە است کە بە عنوان مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان مورد منقاشە دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان است. در پی حملە داعش و اشغال شنگال، اعضای مسلح "پ ک ک" جهت کمک بە آزادسازی شنگال وارد منطقە شدند، اما پس از آزادسازی منطقە از سوی نیروهای پیشمرگە، هنوز اعضای پ ک ک  تحت نام نیروهای مدافع شنگال در منطقە ماندەاند.

دولت اقلیم کردستان ضمن یادآواری کمک این نیروها بە آزادی شنگال، از آنان خواستە است از منطقە خارج شدە و کنترل آن را بە نیروهای منطقە و پیشمرگان کردستان واگذار کنند. اما  پ ک ک آمادە خروج ازمنطقە نیست و اعلام کردە است از تشکیل کانتون شنگال حمایت می‌کند.

پیشتر، در پی اشغال شهر کوبانی در روژآوا (کردستان سوریە) واحدهایی آموزش دیدە از پیشمرگه‌های کردستان بە کمک نیروهای وابستە بە پ ک ک شتافتند و بعد از آزادسازی کوبانی بە اقلیم کردستان بازگشتند.