کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل

این کارزار به مدت سه روز ادامه خواهد داشت

اربیل (کُردستان۲۴)- کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در استان اربیل امروز یکشنبه از بازار قدیم پایتخت آغاز شد.

این کارازر کە با شرکت داوطلبانه‌ی مردم برای سه روز ادامه خواهد داشت، در اربیل با حضور "ساسان عونی" وزیر مسکن و آبادانی گردشگری و فرست صوفی استاندار اربیل آغاز شد.

کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل
کارزار پاک‌سازی محیط‌زیست در اربیل