وزیر نفت ایران: درهای ما برای صادرات نفت اقلیم کردستان باز است

می‌توان نفت کردستان را از طریق لولە بە خلیج فارس انتقال داد

k24- اربیل

بیژن زنگنە وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ بە خبرنگار کردستان ٢٤، در مورد امکان انتقال نفت صادراتی اقلیم کردستان از طریق خاک ایران، گفت: می‌توان نفت اقلیم کردستان را از طریق لولە بە تبریز و کرمانشاە و از آنجا بە بندرهای جنوب ایران انتقال داد.

وزیر نفت ایران گفت: ما چندین باراین موضوع را با برادران اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق مطرح کردەایم کە باید آنان در این مورد رغبت نشان بدهند.