کشف دو کیلو مواد مخدر در گذرگاه مرزی حاج‌عمران

این مقدار مواد در دو لولەی آهنی جاسازی شده بود

اربیل (کُردستان ۲۴)- مدیریت مبارزه با مواد مخدر در مدیرت کل پلیس (آسایش) روز دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ از کشف دو کیلو تریاک در گذرگاه مرزی حاج عمران خبر داد.

بر اساس بیانیەی بخش مبارزه با مواد مخدر مدیریت عمومی پلیس اربیل، کسی بە نام (م.ر.ع) کە مواد یادشده را باهدف واردکردن بە اقلیم کُردستان، در دو لولەی آهنی در میان میوە و سبزیجات وارداتی جاسازی کرده بود.

در ادامه‌ی این بیانیە آمده است کە متهم بر اساس ماده‌ی ۱۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.

/ا.م