جمیل بایک: همەپرسی از حقوق دمکراتیک است و نباید مانع برگزاری آن باشیم

پیشتر تعدادی از مسئولان پ‌کاکا با برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان مخالفت کرده بودند

k24- اربیل

جمیل بایک رئیس مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان (ک.ج.ک)، اعلام کرد، همە‌پرسی از حقوق دمکراتیک است و نباید مانع برگزاری آن باشیم.

رئیس مشترک در گفتگو با رسانە‌های حزب کارگران کردستان، در مورد برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان گفتە ‌است؛ همەپرسی استقلال جنوب کردستان نتیجە اوضاع منطقە و جهان است. این همە‌پرسی بخشی از حقوق دمکراتیک است و کسی نباید مخالف برگزاری آن باشد.

جمیل بایک احتمال دادە است کە در میان مشکلات اجتماعی کنونی همە پرسی بە نتیجە مطلوب نخواهد رسید.

سخنان جمیل بایک در حالی از سوی رسانەهای وابستە بە پ‌کاکا منتشر می‌گردد  کە پیشتر تعدادی از مسئولان این حزب مخالفت خود را با برگزاری همە‌پرسی کردستان اعلام کرده بودند.

احزاب اقلیم  کردستان در نشست مشترکی کە هفتم خرداد ماه جاری برگزار شد، روز سوم مهرماە آیندە را بە عنوان روز برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان اعلام کردە بوداند.