کارشناسان اقتصادی: ادامە روابط بازرگانی با کردستان بە نفع همسایگان است

با وجود برگزاری همەپرسی، روابط بازرگانی کشوارهای همسایە با کردستان ادامە خواهد داشت

 k24- هەولێر

کارشناسان اقتصادی می‌‌گویند: اگرچە همسایگان اقلیم کردستان مخالفت خود را با برگزاری همەپرسی استقلال کردستان اعلام نمودەاند، اما بە رابطه بازرگانی با اقلیم کردستان ادامە خواهند داد.

"فتحی محمد" مشاور وزارت بازرگانی اقلیم کردستان می‌گوید: ما در مسایل اقتصادی و بازرگانی با همسایگانمان دارای منافع مشتر هستیم. بە نظر من فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی میان ما و کشورهای همسایە ادامە خواهد داشت. با قطع روابط اقتصادی، همسایگان بیشتر ازما زیان می‌بینند.

فتحی محمد، مشاور وزارت بازرگانی
فتحی محمد، مشاور وزارت بازرگانی

بعد از اعلام موعد برگزاری همەپرسی استقلال اقلیم کردستان، هیچکدام از کشورهای همسایە کردستان را بە قطع روابط اقتصادی تهدید نکرد‌ه‌اند.  

هوشمند رفیق، کارشناس امور اقتصادی در اربیل نیز بە کردستان ٢٤ گفت: بازرگانان کشور‌های همسایە معادل ملیونها دلار کالا بە کردستان صادر می‌کنند و کردستان بە محل مصرف کالاهای آنان تبدیل شدە است. بە همین دلیل این کشورها روابط بازرگانی خود با اقلیم کردستان را قطع نخواهند کرد. بە گفتە این کارشناس مسایل اقتصادی این احتمال هم وجود دارد کە ایران و ترکیە بە طور موقت روابط بازرگانی خودرا با کردستان قطع نمایند.

 

هوشمند رفیق، کارشناس اقتصادی
هوشمند رفیق، کارشناس اقتصادی

روز ١٧ خرداد همە احزاب اقلیم کردستان در نشستی مشترک بدون حضور "جنبش تغییر و "حزب جماعت اسلامی" روز سوم مهرماە سال جاری را بە عنوان روز برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان اعلام کردند.