ذخایر نفتی اقلیم کردستان بیش از مجموع ذخایر ٥ کشور عضو اوپک است

استقلال اقلیم کردستان نقشه جغرافیای انرژی در منطقە را تغییر خواهد داد

k24- اربیل

ذخایر نفتی اقلیم کردستان بە تنهایی از مجموع ذخایر پنج کشور عضو "سازمان کشورهای صادر کنندە نفت، اوپک" بیشتر است.

بە گفتە کارشناسان امور نفت، اقلیم کردستان با ٤٥ ملیارد بشکە ذخایر نفتی. یکی از مناطق نفت‌خیز خاورمیانە است. ذخایر نفتی این بخش بە تنهایی حدود ١٠ ملیارد بشکە از مجموع ذخایر نفتی کشورهای گابن، اندونزی، اکوادر، آنگولا و الجزایر بیشتر است. مجموع ذخایر نفتی این پنج کشور بە ٣٥ملیارد بشکە می‌رسد.

در حالیکە ٣١%ازذخایر نفتی عراق در اقلیم کردستان واقع شده‌است، کردستان با صدور روزانە ٧صد هزار بشکە در روز در جیگاە هفدەهمین صادرکنندگان نفت قرار دارد.

بە نظر کارشناسان امور نفتی در صورت برگزاری همەپرسی و اعلام استقلال اقلیم کردستان این كشور جدید بە یکی از کشورهای تأثیرگذار بر معادلات انرژی در منطقە خواهد بود.