تلاشهای نمایندگی اقلیم کردستان برای جلب حمایت آمریکایی‌ها از همه‌پرسی کردستان

بیان سامی عبدالرحمان: بسیاری از نمایندگان کنگرە آمریکا از همە‌پرسی استقلال کردستان حمایت می‌کنند

k24- اربیل

بیان سامی عبدالرحمان، نمایندە اقلیم کردستان در ایالات متحدە آمریکا، با بیان تلاشهای این نمایندگی برای جلب حمایت آمریکاییان از همە‌پرسی استقلال کردستان، گفت کە بسیاری از نمایندگان کنگرە آمریکا از همە‌پرسی و همچنین اعلام استقلال کردستان حمایت می‌کنند.

نمایند‌ه اقلیم کردستان در آمریکا، بە تلویزیون کردستان ٢٤ گفت: کاخ سفید همە نمایندگان کنگرە و رسانەهای آمریکا هیچکدامشان با همه‌پرسی استقلال کردستان مخالف نیستند، اما برخی از نمایندگان کنگرە زمان برگزاری آن را مناسب نمی‌دانند.

 بیان سامی، با اشارە بە تفکیک قوا در آمریکا، گفت: بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از همە‌پرسی کردستان حمایت می‌کنند و تعدادی از آنان سالها قبل در بیانات و مقالات خود درمورد ضروت استقلال کردستان سخن گفتەاند.

نمایندە اقلیم کردستان در آمریکا، از آمریکاییها و کاناداییهای کردتبار خواست همە توان خود را برای جلب حمایت مردم  و دولت دو کشور از همە‌پرسی کردستان بە کار بگیرند.