آمریکایی‌ها از برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان حمایت می‌کنند

رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا می‌گوید همە‌پرسی استقلال کردستان قبل از نوامبر سال جاری میلادی برگزار می‌گردد
kurdistan24.net

 k24- اربیل

شخصیتهای کلیدی حاکمیت آمریکا ضمن حمایت از اقلیم کردستان و عراق در مبارزە با داعش، می‌گویند، اربیل و بغداد باید در مورد همە‌پرسی استقلال کردستان بە توافق برسند.

بە گزارش خبرنگار کردستان ٢٤ از آمریکا، "جوزف دانفورد" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می‌گوید، لازم است موضوع همەپرسی در داخل عراق حل گرد.

 

 

سە هفتە قبل از تغییر سیاست آمریکا در مورد برگزاری همەپرسی استقلال کردستان، سخنگوی وزارت خارجە این کشور بر یکپارچگی عراق تأکید کردە بود، اما در آخرین کنفرانس خبری کە روز گذشتە برگزار کرد، بە این موضوع اشارە نکرد.

"هیدر نوورت" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین کنفرانس خبری خود گفت، از نظر آمریکا مبارزە با داعش در اولویت قرار دارد و موضوع همەپرسی استقلال کردستان بە عراقی‌ها مربوط است.

 

 

ژنرال  "وینسنت استوارت"، رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نیز بر حتمی‌بودن استقلال کردستان تأکید می‌کند. وینسنت استوارت می‌گوید، هنوز موعد استقلال کردستان اعلام نگردیدە است.

رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا ابراز عقیدە کردە است کە در صورت عدم توافق میان اقلیم کردستان و بغداد باید در انتظار حوادث پیشبینی نشدە باشیم.

 

 

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان، حدود دوماە پیش بعد از نشست مشترک احزاب سیاسی کردستان کە دو حزب "جنبش تغییر" (گوران) و " جمعیت اسلامی" ( کومل) در آن شرکت نکردند، اعلام کرد با توافق همە احزاب سیاسی همە‌پرسی استقلال کردستان سوم مهر ماه آیندە برگزار می‌گردد.