دادگاه عالی ترکیە ادله‌ی انحلال حزب دمکراتیک خلق‌ها را مغایر با اصول دادگاه دانست

مدعی‌العموم خواستار انحلال حزب دمکراتیک خلق‌ها و ممنوعیت پنج ساله‌ی فعالیت صدها نفر از اعضای این حزب شده بود

اربیل (کوردستان۲۴)-  دادگاه عالی ترکیە روز چهارشنبه ۱۱فروردین ۱۴۰۰، ادله‌ی انحلال حزب دمکراتیک خلق‌ها (هدپ) را مغایر با اصول دادگاه و ناکافی توصیف کرد. 

به گزارش خبرنگار کوردستان۲۴، تقاضای انحلال حزب دمکراتیک خلق‌ها را بەدلیل عدم وجود ادله‌ی کافی پذیرفته نشد. 

مدعی‌العموم هفته‌ی گذشته از دادگاه عالی ترکیە خواسته بود بە پرونده‌ی انحلال حزب دمکراتیک خلق‌ها رسیدگی نماید.

حزب دمکراتیک خلق‌ها پیش‌تر بە عنوان شاخه‌ی سیاسی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) و انجام دادن اعمال تروریستی علیه تمامیت ارضی ترکیە متهم شده بود.

در این پرونده همچنین ممنوعیت پنج سالەی ۶۸۷ نفر از اعضای این حزب درخواست شده بود.

/ا.م