فرانسە بر پشتیبانی خود از نیروهای پیشمرگ تاکید کرد

نخست وزیر اقلیم کوردستان و سفیر دولت فرانسە در عراق، باهم دیدار کردند. اوضاع و تحولات سیاسی عراق بعد از انتخابات پارلمانی و حملە تروریستان داعش بە مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان، محور گفتگوهای طرفین بود.
دیدار نخست وزیر اقلیم کوردستان و سفیر دولت فرانسە در عراق
دیدار نخست وزیر اقلیم کوردستان و سفیر دولت فرانسە در عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کوردستان از اریک شوالی سفیر دولت فرانسە در عراق، استقبال کرد. در این دیدار، شوالی بر پشتیبانی دولتش از نیروهای پیشمرگ در جنگ با داعش، تاکید کرد.

امروز (دوشنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۰)، نخست وزیر اقلیم کوردستان و سفیر دولت فرانسە در عراق، باهم دیدار کردند. اوضاع و تحولات سیاسی عراق بعد از انتخابات پارلمانی و حملە تروریستان داعش بە مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان، محور گفتگوهای طرفین بود.

نخست وزیر اقلیم کوردستان ارتقاء سطح هماهنگی مابین نیروهای پیشمرگ، سپاه عراق و ائتلاف بین‌المللی را در جنگ با داعش، امری ضروری دانست، "بە خصوص یورشهای داعش بر اهالی مناطق کوردستانی خارج از اداره اقلیم کوردستان کە مقصد از ان، کوچ ساکنان و تغییر دموگرافیای این مناطق می‌باشد".

در این دیدار، اریک شوالی سفیر دولت فرانسە در عراق، بر پشتیبانی دولتش از نیروهای پیشمرگ در جنگ با داعش و استقرار امنیت در مناطقی کە مورد حملە مسلحین داعش قرار گرفتەاند، تاکید کرد.

همچنین، اوضاع مهاجرینی کە در مرزهای مشترک بلاروسیە و لهستان بودند، مورد بررسی قرار گرفت. اریک شوالی، راهکارهای دولت اقلیم کوردستان را برای پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی و بازگرداندن ارزومندانە مهاجرین بە کوردستان، ستود.