دولت اقلیم کوردستان: حکم دادگاه فدرال عراق مبتنی بر قوانین رژیم بعث است

"علیه حقوق و اختیارات قانونی اقلیم کوردستان و غیر قابل قبول است"
واکنش دولت اقلیم کوردستان به حکم دادگاه فدرال عراق
واکنش دولت اقلیم کوردستان به حکم دادگاه فدرال عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- دولت اقلیم کوردستان حکم دادگاه فدرال عراق را علیه حقوق و اختیارات قانونی اقلیم کوردستان و غیر قابل قبول توصیف کرد.

دولت اقلیم کوردستان در واکنش به حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن عقود نفت و گاز اقلیم کوردستان، بیاننامه‌ای منتشر کرد و آن را مبتنی بر قوانین رژیم بعث سرنگون شده عراق دانست.

دولت اقلیم کوردستان یادآور شده که اقلیم کوردستان بنا به قانون اساسی سال ٢٠٠٥ عراق فدرال، حق استخراج و صادرات نفت و گاز خود را دارد.

همچنین تاکید نموده؛ از زمانی که دولت فدرال به طور یکجانبه اختیارات اقلیم کوردستان در این زمینه را سلب نموده، پارلمان اقلیم، قانون نفت و گاز خود را به تصویب رسانده و بر اساس آن اقدام به استخراج و صادرات نفت و گاز با همکاری شرکت‌های معتبر خارجی کرده است.

بیانیه خاطرنشان ساخته که پس از قطع سهم اقلیم کوردستان از بودجه عراق نیز در مذاکرات میان دولت اقلیم و دولت فدرال در مورد استخراج و صادرات نفت و گاز از سوی دولت اقلیم، توافق قانونی انجام شده است.

دولت اقلیم کوردستان به این ترتیب حکم دادگاه فدرال را مبتنی بر قوانین رژیم بعث سرنگون شده و متضاد با قانون اساسی سال ٢٠٠٥ عراق فدرال دانسته و تاکید نموده که چنین حکمی موجب تشدید بیشتر مشکلات شده و آن را علیه حقوق و اختیارات قانونی اقلیم کوردستان و غیر قابل قبول توصیف نموده است.

دولت اقلیم همچنین اعلام کرده که از حقوق قانونی خود نخواهد گذشت و به تلاش‌ها برای حل مشکلات ادامه خواهد داد و تمام را‌ه‌های قانونی و قضایی را برای حفظ حقوق خود در زمینه نفت و گاز در پیش خواهد گرفت.

 

ب.ن