درخواست عجیب دکتر کانادایی؛ برایم پشه مرده پست کنید

"زمان کشتن پشه‌ها را هم بنویسید"
حشره شناس کانادایی از مردم خواست پشه‌های مرده را برای او پست کنند
حشره شناس کانادایی از مردم خواست پشه‌های مرده را برای او پست کنند

اربیل (کوردستان٢٤)- حشره شناس کانادایی از مردم خواسته است که پشه‌های مرده را برایش پست کنند و زمان کشتن حشره‌ها را هم بنویسند.

دان پچ، حشره شناس کانادایی و مدیر انجمن حشره شناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا، در گفتوگو با روزنامه کانادایی (North Shore)، از مردم خواست که اگر در تابستان امسال حشره‌ای را کشتند، آن را در داخل یک پاکت بگذارند و برایش پست کنند.

این حشره شناس معتقد است که هر پشه مرده مجموعه‌ای ارزشمند از داده‌ها را با خود دارد که در انجام پژوهش درباره آثار زیست محیطی تغییرات آب و هوایی به او کمک می‌کنند.

تمرکز دکتر پچ بر میزان تاثیر گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی بر وضعیت مهاجرت‌ پشه‌ها و رفتن آنها به سکونتگاه‌های جدید است.

درخواست دکتر پچ تنها از کسانی است که ساکن استان بریتیش کلمبیا و قلمرو یوکان کانادا هستند.

حشره شناس کانادایی، آدرس خود را در روزنامه (North Shore) منتشر کرده و از فرستندگان خواسته است که پاکت‌های حاوی پشه مرده را به همراه تاریخ دیدن و کشتن پشه و طول و عرض جغرافیایی محل وقوع که باید با کمک Google Maps پیدا کنند، برایش پست نمایند.

او همچنین به فرستندگان قول داده که نتایج پژوهش خود را برایشان ارسال کند.

ب.ن