مسئول دفتر سیاسی جبهه‌ی ترکمن‌ها در عراق: برگزاری انتخابات چند حوزه‌ای در کوردستان به زیان ترکمن‌ها است

پراکندگی اقلیت‌ها در جغرافیای اقلیم کوردستان در صورت برگزاری انتخابات در حوزه‌ای متعدد از شانس راه‌یابی نمایندگان آنان به پارلمان می‌کاهد
آیدین معروف وزیر دولت اقلیم کوردستان درامور اقلیت‌ها
آیدین معروف وزیر دولت اقلیم کوردستان درامور اقلیت‌ها

اربیل (کوردستان ۲۴)- آیدن معروف، وزیر دولت اقلیم کوردستان در امور اقلیت‌ها و رئیس جبهه‌ی ترکمن‌ها می‌گوید برگزاری انتخابات پارلمان کوردستان بر اساس حوزه‌های انتخاباتی متعدد به ضرر ترکمن‌های اقلیم کوردستان خواهد بود.

رئیس جبهه‌ی ترکمن‌ها، روز شنبه ۲۶ی شهریور۱۴۰۱،  به کوردستان۲۴ گفت که جبهه‌ی ترکمن‌ها با برگزاری انتخابات بر اساس حوزه‌های متعدد موافق نیست و از حضور نسبت ثابت نمایندگان اقلیت‌ها در پارلمان کوردستان حمایت می‌کنند.

  اقلیت‌های دینی و ملی اقلیم کوردستان بر طبق قانون انتخاباتی کوردستان دارای ۱۰ نماینده‌ی تضمین‌شده در پارلمان کوردستان هستند که در انتخابات سرتاسری کوردستان و با حضور این اقلیت‌ها انتخاب می‌شوند.

برگزاری انتخابات پارلمان در حوزه‌های متعدد به دلیل پراکندگی این اقلیت‌ها در جغرافیایی فراوان باعث به حد نصاب نرسیدن آراء آنان در این حوزه‌ها برای راه‌یابی نمایندگانشان به پارلمان خواهد شد.

وزیر دولت اقلیم کوردستان در امور اقلیت‌ها در ادامه تأکید کرد که اقلیت‌های کوردستان دنباله‌رو و ضمیمه‌ی دیگر احزاب کوردستان نیستند و با پارت دمکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان روابط خوبی دارند، اما ترکمن‌ها، کلدانی‌ها و آشوری‌ها در کابینه‌ی کنونی با پارت دمکرات کوردستان متحد هستیم که بعضی از احزاب سیاسی ما را به دنباله‌رو و ضمیمه‌ی دیگر احزاب متهم می‌کنند.

سخنان آیدین معروف در حالی است که پارت دمکرات کوردستان بر برگزاری انتخابات آینده بر اساس یک حوزه‌ی واحد تأکید می‌کند و اتحادیه میهنی و جنبش گوران طرفدار برگزاری این انتخابات بر اساس حوزه‌های متعدد هستند.

/ا.م