ارتقاء رتبه‌ی کارمندان در کمسیون اقتصاد و دارایی پارلمان کوردستان مورد بحث قرار گرفت

مصوبه‌ی هیئت دولت در این خصوص پیش‌تر به پارلمان کوردستان ارائه شده بود

اربیل (کوردستان ۲۴)- کمسیون امور اقتصاد و دارایی پارلمان کوردستان مصوبه‌ی هیئت وزیران در خصوص ارتقاء رتبه‌ی کارمندان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کمسیون دارای و امور اقتصادی پارلمان کوردستان صبح روز دوشنبه ۱۴آذر ۱۴۰۱، نشستی را برای بررسی تصمیم شورای وزیران در خصوص ارتقای کارمندان برگزار کرد.

در این نشست دو موضوع ارتقای کارکنان و خدمات آنان به درخواست ریاست پارلمان با استناد به مصوبه‌ی شماره ۱۷۸  هیئت‌وزیران موردبررسی قرار گرفت و کمسیون با گزارش مفصلی نظر خود را به ریاست  پارلمان ارجاع داد.

/ا.م