سخنگوی دولت اقلیم کوردستان: کسانی با تفکر نژادپرستانه مانع به هم نزدیک شدن اقلیم کوردستان و دولت فدرال هستند

" کسانی با تفکر نژادپرستانه بر گرسنه نگه‌داشتن شهروندان کوردستان تأکید می‌کنند"

اربیل (کوردستان ۲۴)– پیشوا هوارمانی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان در پاسخ به یکی از مشاوران نخست‌وزیر عراق، گفت: لازم است شهروندان سراسر عراق بدانند آنانی کە حقوق کارمندان و مزایای مالی اقلیم کوردستان را قطع کرده‌اند، کسانی همچون این مشاور هستند کە تا مغز استخوان با تفکری نژادپرستانه بر گرسنه نگه‌داشتن شهروندان کوردستان تأکید می‌کنند و می‌گویند اقلیم کوردستان نباید فعالیت دیپلماتیک داشته باشد. 
پیشوا هوارمانی در پیامی نوشت؛ یکی از مشاوران السودانی به اقلیم کردستان می‌گوید "شما از تلاش دیپلماتیک دست‌بردارید و بە دنبال حقوق مردم باشید". سؤال اینجاست کە ضمن اینکه بە روشی کاملاً غیرقانونی گلوی هفت میلیون کورد را گرفته و آن‌ها را گرسنه نگاه داشته و ۵۵ ماده‌ی قانون اساسی را پامال کرده‌اید، چگونه این آقای محترم از ما می‌خواهد از اقلیم کوردستان خواسته کە تحرک دیپلماتیک هم نداشته باشد.   
هوارمانی گفت: لازم است شهروندان در سرتاسر عراق بدانند کسانی که از حقوق مالی اقلیم و حقوق‌بگیران آن دریغ کرده‌اند، افرادی مانند این مشاور هستند که اصرار دارند با این ذهنیت نژادپرستانه بر گرسنه نگاه‌داشتن شهروندان اقلیم کوردستان تأکید می‌کنند.
سخنگوی دولت اقلیم کوردستان افزود: ما مطمئن هستیم که افراد مشابه و صاحب چنین طرز تفکری مانع راه نزدیک شدن اقلیم کردستان و دولت فدرال هستند و چنین مشاورانی می‌خواهند مانع از اقدامات نخست‌وزیر سودان برای حل مسائل منطقه شوند.