یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان با ۱۴۷۴ دینار عراق برابر است

بهای یک لیر ترکیه با ۳۲ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز شنبه اول اردیبهشت ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا۱۴۷۴دینار عراق

یک یورو:۱۵۷۳ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۳۴ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ٣٢ دینار عراق

هزار تومان ایران۲۴ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان شنبه اول اردیبهشت ١۴٠٣، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴-  ۵٦۵ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار ٢١- ۵۰۰هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۳۵ هزار دینار عراق