فاینشنال تایمز: ترکیە صادرات نفت کردستان را متوقف نخواهد کرد

شرکتهای بزرگ بین‌المللی از صادرات نفت کردستان ذینفع هستند

K24 - اربیل

روزنامه فاینشنال تایمز چاپ بریتانیا در گزارشی در مورد همە‌پرسی استقلال کردستان عواقب اقتصادی آن نوشته است کە متوقف کردن صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیە بعید بە نظر می‌رسد.

بە گزارش فاینشنال تایمز، " ضمن تهدیدات تند آنکارا، هیچ نیت و ارادەای برای متوقف کردن صادارت نفت کردستان از طریق ترکیە مشاهدە نشدە است".

بر اساس این گزارش، اگر ترکیە خط لولە نفت کردستان را مسدود نکند، حکومت عراق نمی‌تواند جهت جلوگیری از صادرات نفت کردستان کاری انجام دهد. عراق تنها می‌تواند تانکرهایی را تهدید کند کە از طرقی بخشی از خاک عراق بە انتقال  نفت مشغول هستند.

شرکت‌های بین‌المللی بە دلیل اوضاع جدید اقلیم کردستان تا تنها کنون تولید نفت را متوقف نکردە و بلکە آن را افزایش دادەاند.

شرکت آمریکایی "شفرون" بعد از دوسال توقف یک هفتە قبل از برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان، فعالیت خود را در کردستان از سر گرفته است.

شرکت روس نفت روسی هم قبل از برگزاری همە‌پرسی در قرارداد جدیدی با اقلیم کردستان، متعهد شدە است با نوسازی لولەهای انتقال،  روزانە صادرات نفت کردستان را تا سقف ٧٠٠ هزار بشکە در روز افزایش دهد.