رئیس فراکسیون دمکرات‌‌های سنای آمریکا از استقلال کردستان حمایت کرد

چاک شومر می‌گوید کردها بزرگترین ملت بی دولت خاورمیانه‌ هستند

 k24- اربیل

"چاک شومر" سناتور ارشد دموکرات آمریکایی در مجلس سنای این کشور، روز چهارشنبە ٥ مهر، همزمان با اعلام نتیجه نهایی همە‌پرسی استقلال کردستان، با صدور بیانیه‌ای از آمریکا و کشورهای جهان خواست از استقلال کردستان حمایت نمایند .

این سناتور ارشد آمریکایی، با اشاره به نتیجه همه‌پرسی استقلال کردستان، گفت: " بە نظر من کردها باید هرچه زودتر دولتی مستقل داشته باشند و موضع دولت ایالات متحده هم باید حمایت از یک روند سیاسی باشد که آرمان‌های مردم کردستان برای داشتن کشوری مستقل را تأمین کند."

در بیانیە رئیس فراکسیون دمکراتهای مجلس سنای آمریکا آمدە است: کردها در دو دهە گذشته همپیمان نیرومند ما بودەاند. مخصوصا در جنگ با تروریسم بارها بە حمایت کردها متكی بوده‌ایم. کردها حامی حقوق اقلیت‌ها بودەاند، بە همین خاطر اکنون زمان آن فرارسیدە است کە آمریکا با جدیت کامل از استقلال کردستان حمایت کند".

چاک شومر، در بخش دیگری از این پیام گفتە است کە " کرها بزرگترین ملت بی دولت خاورمیانە‌ هستند کە سالهاست برای آن مبارزە می‌کنند. همیشە بە کردها گفتەاند منتظر آینده باشند، اما اکنون این آیندە فرا رسیدە است و لازم است آمریکا از آنان حمایت کند. امیدوارم طی ماه‌های آیندە همە عراقی‌ها گفتگوهای صلح‌جویانە را برای یافتن بهترین راه‌حل در جهت احقاق حق مسلم کردهای این کشور را آغاز کنند".

 رئیس فراکسیون دمکرات‌های آمریکا در مجلس سنا، با اشارە بە اهمیت مبارزە با تروریسم، گفتە‌است: "هماهنگی میان کردها و نیروهای امنیتی عراق در مبارزە با تروریسم بسیار حائز اهمیت است. همسایگان کردستان در مرحلە گذار بە استقلال با واقعیت مخالفت کردە و بە تهدید آن می‌پردازند. لازم است همسایەگان بە حقوق مردم کردستان و عراقی‌ها احترام بگذارند و بە آنان فرصت بدهند خودشان سرنوشت خویش را تعیین نمایند".

مردم اقلیم کردستان روز سوم مهرها برای تعیین حق سرنوشت خویش در پای صدوق‌های رأی رفتند. بر اساس اعلام نتایج کمسیون عالی برگزاری انتخابات و همە‌پرسی استقلال کردستان، بیش از ٩٢ درصد شرکت کنندگان در این همەپرسی بە استقلال کردستان "آری" گفتەاند.