رسانە‌های آمریکا: تسلیم کردن کرکوک بە ایران شکست سیاست آمریکاست

طبق سخنان جان بولتون استراتژی ترامپ در منطقه شکست خورد

K24 - اربیل

رسانەهای آمریکا بە شدت از سیاست این کشور در قبال کردستان انتقاد کرده‌ و رخداد روز ٢٤مهرماه در کرکوک را بە عنوان پیروزی سیاسی ایران بر آمریکا و دوستانش تعبیر کرده‌اند.

روزنامە واشنگتن پست در گزارشی ضمن انتقاد از آمریکا، نوشتە‌ است کە" اشغال کرکوک در عراق بە پیروزی هژمونی ایران بر آمریکا خواهد انجامید".

 از سوی دیگر وبسایت "برت بارت" وابستە بە " استفن بانون" مشاور ارشد دونالد ترامپ، در مصاحبە با جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، از قول وی نوشتە است کە " سکوت ترامپ در برابر حملە ایران و بغداد بە کرکوک یک تراژدی است".

جان بولوتون گفتە است " متاسفانە آمریکا بە جای اینکە از استقلال کردستان حمایت کند، حملە اخیر ایران بە کرکوک را نادیدە گرفتە‌است".

جان بولتون می‌گوید: " بە نظر ما هنوز وزرای خارجه و دفاع آمریکا بر این باورند کە می‌توان دولت عراق متحد را حفظ کرد، اما آنان سیاست غلطی را در پیش گرفته‌اند".

بولتون گفتە‌ است کە حملە بە کرکوک و دیگر مناطق کردستان با همکاری شبه نظامیان شیعە و بە فرماندهی پاسداران و قاسم سلیمانی انجام شدە و در نتیجە کرکوک در اختیار ایران قرار گرفتە است.

روزنامه وال استریت جورنال، در سرمقالە‌ای تحت عنوان "حملە بە کردها" نوشته است کە " شکست همپیمانان آمریکا در اقلیم کردستان بە معنای پیروزی ایران است. راهبرد ترامپ در برابر ایران در اقلیم کردستان مورد امتحان قرار گرفت. ما در منطقە بجز کردها و پیشمرگه همپیمان دیگری نداشتیم، اما اکنون انان را تحت حاکمیت ایرانیها رها کردایم.

وبسایت بازفید نیز درگزارشی نوشتە است کە " جنگ کرکوک شکست بزرگی برای استراتژی آمریکا بود و درحالی کە داعش درهم شکستە، منطقە تسلیم ایران شدە است.