رئیس پیشین سی آی ای: ایران عراق را اشغال خواهد کرد

اگر ما در عراق نباشیم، ایران همە منطقە را بە تحت کنترل خود درخواهد آورد.

K24- واشنگتن

بە گزارش خبرنگار کردستان ٢٤ از واشنگتن، لئون پانەتا، رئیس پیشین سی آی ای، در کنفرانسی کە در انستیتو هوسون برگزار شدە بود، با اشارە بە تهدیدهای قطر، اخوان‌المسلمین و ایران و رخدادهای بعد از اشغال کرکوک و از سوی شبه‌نظامیان حشد شعبی، گفت: " بهترین سیاست و موضعگیری آمریکا در عراق این است کە آمریکا با قدرت کامل بە میدان تحولات عراق بازگردد. اگر ما در آنجا نباشیم، ایران همە منطقە را بە تحت کنترل خود درخواهد آورد".

لئون پانە‌تا گفت: " شیعە‌ها از وقتی کە نوری المالکی قدرت را دردست داشت، سنی‌ها و کردها را از دولت دور ساختند".

رئیس پیشین سازمان سی‌آی ای، در ادامە گفت:" اگر آمریکا از دور نظارەگر اوضاع عراق باشد و کردها بر جداشدن اصرار نمایند، باید در انتظار جنگ داخلی باشیم."

پانەتا با اشارە بە حضور پاسداران ایرانی در عراق گفت: بدون شک مدارک حضور قاسم سلیمانی و تحرکات نظامی ایران آشکار است و آمریکا باید با صراحت کامل موضع خود را اعلام کند".