بهرام قاسمی: بە کارگیری واژە ناتوی عربی اشتباه است

سخنگوی وزارت خارجە ایران: باید در حد شعار بە موضوع ناتوی عربی توجە کرد
kurdistan24.net

 اربیل(کردستان٢٤)- بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجە ایران در واکنش بە احمتال تشکیل اتحاد نظامی امنیتی آمریکا و کشورهای عربی علیە ایران گفت، رئیس جمهوری آمریکا بە دلیل ضعف کشورهای عربی در صدد است از این کشورها بە نفع خودش استفادە بکند.

سخنگوی وزارت خارجە ایران روز دوشنبه ٨ مرداد ماه در پاسخ یکی از خبرنگاران در مورد خبر تشکیل اتحاد نظامی امنیتی اعراب و آمریکا تحت عنوان " ناتوی عربی گفت:"فکر می‌کنم نامی کە بە عنوان ناتوی عربی انتخاب شدە، با توجە بە فلسفه ناتو و شرایط و وضعیت زمانی  کە در واقع تشکیل شد بر اساس برخی ضرورت‌ها و شرایط خاص آن دوران و نوع کشورهای کە درآن حضور دارند... با مسائلی کە در حوزه کشورهای عربی هست و وجود دارد، بعنوان واقیعت‌های خیلی بین و روشن، تصور من این است کە اصلا بە کارگیری این واژە اشتباه است." 

 خبرگزاری رویترز دو روز قبل از سخنان قاسمی، از قول چهار منبع مطلع خود گزارش کردە بود کە کاخ سفید قصد دارد با کشورهای عربی همکاری‌های عمیق‌تری در حوزه دفاع موشکی٬ آموزش نظامی و رویارویی با تروریسم داشته باشد و همچنین  روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود در منطقه را گسترش دهد.

این طرح که مقام‌های کاخ سفید و کشورهای خاورمیانه آن را "ناتوی عربی" می‌نامند، می‌تواند تنش بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه با ایران را افزایش دهد.

رویترز از قول یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز نوشت: "این نهاد به مثابه خاکریزی مقابل تجاوز٬ تروریسم و افراط‌‌ گری ایران عمل خواهد کرد و ثبات را به خاورمیانه خواهد آورد."

/چللب