داعش سر ۵۰ زن ایزدی را برید

افراد داعش بە منظور ترساندن سربازان بریتانیایی زنان ایزدی را سر بریده‌اند

 اربیل (کردستان۲۴)- سرویس ویژه‌ی هوایی ارتش بریتانیا حدود ۵۰ زن ایزدی را با سر بریده در باغوز سوریە یافتە است.

بە گزارش روزنامه دیلی میل بریتانیا حدود ۵۰ تن از زنان ایزدی با سر بریدە در خارج شهر در میان آشغال‌ها یافتە شده‌اند.

بر اساس این گزارش نیروهای ویژه هوایی ارتش بریتانیا روز یکشنبه ۵ اسفند در باغوز ۱۰۰ نفر از افراد مسلح داعش را کشته‌اند.

بر اساس گزارش دیلی میل، افراد داعش پس از تحمل شکست در برابر نیروهای بریتانیا، جهت ترساندن آنان زنان ایزدی را جمع کرده و سر آنان را بریده‌اند.

/ا.م