نیروهای عراقی دو منطقە دیگر موصل را آزاد کردند

یکی از سران داعش بر اثر بمباران کشتە شد

k24 - اربیل

نیروهای عراقی دومنطقە دیگر در غرب موصل را از دست داعش آزاد کردە و بە کنترل خود درآوردند.

"بخش رسانەای جنگ در ارتش عراق" از قول عبدالناصر الامیر رشید یارللە، فرماندە عملیات آزادسازی موصل، (امروز سە شنبە ١٩ اردیبهشت) اعلام کرد: نیروهای ضد ترور عراق دو منطقە را در غرب موصل بە تصرف خود در آوردەاند.

از سوی دیگر بخش اطلاعات ارتش عراق از کشتەشدن "جاسم بصری" مشهور بە ابومحمد خبر دادە است.

خبر کشتە شدن ابو محمد کە قبلا اعلام شدە بود، از سوی بخش اطلاعاتی ارتش عراق تأیید شدە است.