یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان معادل ۱۴۷۵.۵ دینار عراق است

هزار تومان ایران با ۲۴.۵ برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز شنبه ١٨ فروردین ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا:۱۴۷۵.۵دینار عراق

یک یورو: ۱۵۷۵ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۲۵ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۴۴ دینار عراق

هزار تومان ایران۲۴.۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳٠٠ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان شنبه ١٨ فروردین ١۴٠٣، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴-  ۵۵۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١-۴۸۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۲۰ هزار دینار عراق