صدور مجوز بزرگترین کارخانە ذوب آهن در کوردستان

"میتوانیم تمام مصالح ساختمانی لازم در اقلیم کوردستان و عراق را تامین کنیم"
مالکیت کارخانە "وان استیل" را، شرکت "وان" بر عهدە دارد
مالکیت کارخانە "وان استیل" را، شرکت "وان" بر عهدە دارد

اربیل (کوردستان ۲۴)- اقدامات تاسیس بزرگترین کارخانە ذوب آهن عراق و اقلیم کوردستان در حال اتمام می‌باشد. این کارخانە بیش از دو هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کند و بهمن ماه امسال، افتتاح می‌شود.

مجوز بزرگترین کارخانە ذوب آهن در کوردستان و عراق، صادر شد. مالکیت کارخانە "وان استیل" را، شرکت "وان" بر عهدە دارد.

شوان محمد مدیر شرکت "وان" اذعان می‌کند، ما میتوانیم در این کارخانە، تمام مصالح ساختمان سازی لازم در اقلیم کوردستان و عراق را تامین کنیم.

همچنین عبدالستار محمد سرپرست کارخانە می‌گوید، کارخانە "وان استیل" بر اساس معیار و استاندارهای جهانی تاسیس شدە و همە بخشهایش با جدیدترین تکنولوژی روز، بە هم مرتبط‌اند و بە "دوست محیط زیست" مشهور می‌باشد.

"وان استیل" برای تولیدات خود، از سکراپ داخلی و مواد خارجی استفادە می‌کند. ٧٠٠ کارمند در این کارخانە کار می‌کنند کە قریب بە ٩٥٪، نیروی داخلی می‌باشند. این کارخانە نزدیک بە دو هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم مهیا می‌کند.

"وان استیل" بر روی مساحتی ٣٣٠ هزار متر مربع و با سرمایە ٣١٥ میلیون دلار تاسیس شدە است.

اقلیم کوردستان، تنها منطقە باثبات و امن عراق میباشد و بە همین دلیل، شاهد رشد اقتصادی سریع و روزافزون ان هستیم. کمسیون سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان تاکید میکند کە در ١٥ سال گذشتە، میزان سرمایه‌گذاری در این اقلیم بە بیش از ٥٨ میلیارد و ٨٤٨ ملیون دلار رسیدە. بیشترین میزان این سرمایه‌گذاری در استان اربیل (٣٥ میلیارد دلار) میباشد و سلیمانیە با (١٦ میلیارد دلار) و دهوک با (٦ میلیارد دلار) در رتبەهای دوم و سوم میباشند.