شورای قضائی اقلیم کوردستان بر قانونی بودن تعامل دولت اقلیم کوردستان با موضوع نفت و گاز تأکید کرد

قانون نفت و گاز مصوب پارلمان کوردستان با قانون اساسی عراق فدرال هیچ مغایرتی ندارد

اربیل (کوردستان ۲۴)– شورای قضائی اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای موضع خود را در خصوص پرونده‌ی نفت اقلیم کوردستان اعلام کرد و تأکید کرد که چاه‌های نفتی که پس از تصویب قانون شماره ٢٢ نفت و گاز از سوی پارلمان کوردستان کشف شده‌اند، اقلیم کوردستان بر اساس قانون با آن‌ها تعامل کرده است.

عبدالجبار عزیز حسن، رئیس شواری قضائی اقلیم کوردستان اعلامکرد کە تعامل دولت اقلیم کوردستان با پرونده‌ی نفت با قانون مصوبه‌ی سال ٢٠٠٥سازگار است و احکام قانون شماره ٢٢ سال ۲۰۰۷ پارلمان کوردستان هم در چارچوب قوانین عراق است و ملزم‌الاجرا است.

وی تصریح کرد که در ماده‌ی ۱۱۲ قانون اساسی عراق در مورد نفت و گاز آمده است که " دولت فدرال نفت و گاز استخراجی از میدان‌های کنونی را با حکومت‌های منطقه‌ای و استان‌ها به نحوی اداره می‌کند که با نسبت به ساکنان همه‌ی عراق تقسیم گردد و بخشی از این درآمدها برای مدتی محدود بە جبران زیان‌هایی اختصاص داده خواهد شد کە اقلیم‌ها از دست رژیم بعثی پیشین دچار خسارت شده‌اند و این موضوع هم در جهت توسعه‌ی متوازن این مناطق بر طبق قانون سامانده خواهد شد."

رئیس شورای قضائی گفت بر اساس این ماده‌ی قانون اساسی، چاه‌هایی که پس از سال ۲۰۰۵ کشف شده‌اند در اختیار دولت اقلیم کوردستان قرار خواهند گرفت. 

وی تصریح کرد همه‌ی چاه‌های اقلیم کوردستان پس از سال ۲۰۰۵ کشف‌شده‌اند و بر این اساس در اختیار دولت اقلیم کوردستان خواهند بود و بر اساس قانون شماره ۲۲ نفت و گاز مصوبه‌ی پارلمان کوردستان با مواد قانون اساسی عراق فدرال هیچگونه منافاتی ندارد.

/ا.م