ریبر احمد: نظام فدرالی در عراق پیاده نشده است

"هنوز کوردها در کرکوک ناچار به مهاجرت اجباری می‌شوند"
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – مقام ارشد دولت اقلیم کوردستان، می‌گوید که نظام فدرالی در عراق پیاده نشده و هنوز کوردها در کرکوک ناچار به مهاجرت اجباری می‌شوند.

ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ٨ نوامبر، در چتم هاوس لندن/اندیشکده سیاست خارجی انگلیس، در سخنانی به بررسی اوضاع عراق و جایگاه اقلیم کوردستان در این کشور پرداخت و اظهار داشت:" با سقوط دیکتاتوری، عراق به نظام فدرالی ورود کرد، اما فدرالیسم به طور کامل اجرا نشد، ساختار نظام فدرالی به گونه‌ای است که در آن از ستم به کوردها، اهل سنت و شیعیان جلوگیری می‌شود، اما اصول فدرالیسم به چالش کشیده شده، توزیع قدرت در معر‌ض خطر قرار گرفته و قانون اساسی تضعیف شد، قانونی که همه جوامع عراق در تدوین آن مشارکت داشتند."

این مقام ارشد دولت اقلیم کوردستان، تاکید کرد که هنوز به تلاش بسیار نیاز است تا نظام فدرالی در عراق پیاده شود، "زیرا نظام سیاسی این کشور در گذشته مرکزی بوده است".

همچنین یادآور شد که هنوز کوردها در کرکوک و اطراف آن استان ناچار به مهاجرت اجباری می‌شوند. " شورای فدرالی عراق تاسیس نشده، قوانینی که حقوق جوامع را تضمین می‌کنند اجرا نشده‌اند."

و نیز خاطرنشان کرد:" ما در اقلیم کوردستان صبوری پیشه کرده‌ایم، اما همچنان حقوق خود را مطالبه می‌کنیم، تاکنون حقوق ماهانه کارمندان ما به تعویق می‌افتد که یک حق ابتدایی است و باید ادا شود."

وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، گفت:" می‌بایست پس از سقوط رژیم سابق، مردم از زندگی بهتری برخوردار می‌شدند، امید داشتیم که در یک نظام فدرالی همه جوامع به حقوق خود برسند، از جمله تامین مالی، امنیت و حمایت دولت که هیچکدام برای جوامع برآورده نشد".

اظهارات وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در حالی مطرح می‌شوند که پس از گذشت بیش از دو دهه تاسیس نظام فدرالی در عراق، هنوز جوامع مختلف این کشور از تبعیض‌های شدید قومی، دینی و نژادی، سخن به میان می‌آورند.

ب.ن