مسرور بارزانی: استقلال کردستان هدف نهایی ما است

بارزانی از نامزدهای انتخاباتی خواست در مجلس پیشمرگان کردستان و خانوادە‌های پیشمرگان را فراموش نکنند

 اربیل (کردستان٢٤ )- مسرور بارزانی در همایش انتخاباتی اعضا و هوداران پارت دمکرات کردستان در شهر "آکرە" گفت، هدف نهایی ما استقلال کردستان است.

مسرور بارزانی در بخشی از سخنان خود بە موضوح استقلال کردستان پرداخت و گفت: "هنوز برای دستیابی به استقلال راه طولانی در پیش داریم و پارت دمکرات هرگز از استقلال خواهی عدول نخواهد کرد و در این راستا بە تلاش خود ادامە خواهد داد". وی گفت: "انتخاب نمایندگان پارت دمکرات بخشی از تلاشها برای رسیدن به استقلال کردستان است".

مسرور بارزانی همچنین گفت: "پارت دمکرات همیشە در صف مقدم مبارزات مردم کردستان بوده و هیچوقت در مورد خواست‌های برحق مردم کردستان با کسی سازش نخواهد کرد."

بارزانی در پایان این سخنرانی از نامزدهای حزبش خواست پس از انتخاب در خدمت پیشـرگان کردستان و خانوادە شهدا باشند.