حماسە پیشمرگان کردستان بە سوژە سینمای جهان تبدیل شدە است

برنارد هنری لوی: خواستم از طریق سینما جهان را با نقش نیروی پیشمرگە آشنا کنم.

k24- اربیل

برنارد هنری لوی کارگردان و فیلمساز فرانسوی تا کنون دو فلیم سینمایی از مبارزات پیشمرگان کردستان در مبارزە با داعش و تروریستها ساختە است. هنری لوی در مصاحبە با خبرنگار کردستان گفت: زمان آن رسیدە است جهان در مورد اسقلال کردستان بە وعدە خود عمل کند.

مبارزە و پیروزی پیشمرگان کوردستان در جنگ با تروریستها تنها مایه تعجب سیاستمداران نیست، بلکە بە سوژە کارگردانان و وهنرمندان جهان هم تبدیل شدە است.

برنارد هنری لوی، و فیلسوف کارگردان فرانسوی، پیشتر فیلمی را در بارە مبارزات پیشمرگان ساختە و پس از موفقیت در جشنوارەهای جهانی، کاندیدای جایزە کن هم شدە بود.

هنری لوی اکنون مشغول ساختن فیلم دیگری در مورد موفقیت‌های پیشمرگان کوردستان بە نام جنگ موصل است.

این کارگردان موفق، در دومین فیلمش بە نقش پیشمرگان در آزادسازی موصل می‌پردازد و نشان می‌دهد پیشمرگەها در شکستن قفل آزادسازی این شهر نقش اساسی را بر عهدە داشتەاند.

هنری لوی می‌گوید: با ساختن این فیلم خواستم دنیا را با نقش کوردها و نیروی پیشمرگە ئاشنا کنم.

بە گفتە هنری لوی، کوردها ملتی متمدن و آزادیخواه هستند و این ملت صلح‌طلب بە استقلال دست خواهد یافت. استقلال از حقوق برحق آنان است و باید ما از انان حمایت کنیم.

هنری لوی همچنین می‌گوید: " مسٶلیتی کە کوردها بر عهدە گرفتە‌اند، جهان را مدیون خود کردە است. باید بە این وعدە جامە عمل ببپوشاند کە ١٠٠ قبل بە کوردها قول دادەبودند. وقت آن رسیدە جهان در مورد استقلال کوردستان بە وعدە خود عمل کند."

همچنانکە ناظران رودایدهای منطقە می‌گویند، حمایت و پشتیبانی شخصیت‌‌های جهانی همچون برنارد هنری لوی از مردم کوردستان،  نتیجەی پیروزی بیشتر کوردهاست و نشان می‌دهد جایگاە کوردستان در معادلات بین‌الملی هر روز مستحکمتر می‌شود.