توافق نظر پارت دموکرات کوردستان و جنبش تغییر درباره تدوین راهبرد مشترک ملی برای حفاظت از کیان اقلیم کوردستان

"وضعیت حساس منطقه بررسی شد"
نشست مقامات پارت دموکرات کوردستان و جنبش تغییر
نشست مقامات پارت دموکرات کوردستان و جنبش تغییر

اربیل (کوردستان٢٤) – پارت دموکرات کوردستان و جنبش تغییر، درباره تدوین راهبرد مشترک ملی برای حفاظت از کیان اقلیم کوردستان، توافق نظر داشته‌اند.

امروز سه‌شنبه ٢٤ اکتبر، در مقر دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در پیرمام، جنبش تغییر و پارت دموکرات نشست مشترک، برگزار کردند.

بر پایه بیانیه مشترک دو حزب، در این دیدار درباره وضعیت حساس منطقه، عراق و اقلیم کوردستان، گفتگو شده است.

همچنین دو طرف درباره هماهنگ ساختن همه نیروها و توانایی‌‌ها برای حفاظت از کیان اقلیم کوردستان و تدوین راهبرد مشترک ملی نیروها و جریان‌های سیاسی در راستای پذیرش مسئولیت‌ شرایط، توافق نظر داشته‌اند.

بر تقویت روابط دوجانبه به ویژه حمایت از دولت اقلیم کوردستان در مذاکرات با دولت فدرال برای تامین حقوق قانونی اقلیم کوردستان و استحقاقات مالی از جمله حقوق کارمندان و بهبود معیشت شهروندان کوردستان نیز تاکید شده است.

جنبش تغییر در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، مشارکت دارد.