حسین قاسم: بلژیک می‌تواند از اتحادیه اروپا بخواهد که کشتار ایزدی‌ها را به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسد

" تصمیم پارلمان بلژیک در تحقق عدالت بسیار تاثیرگذار خواهد بود"
حسین قاسم حسون، مشاور نخست وزیر اقلیم کوردستان در امور ایزدی‌ها
حسین قاسم حسون، مشاور نخست وزیر اقلیم کوردستان در امور ایزدی‌ها

اربیل (کوردستان٢٤)- مشاور نخست وزیر اقلیم کوردستان در امور ایزدی‌ها، تاکید کرد که بلژیک می‌تواند از اتحادیه اروپا بخواهد که کشتار ایزدی‌ها را به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسد.

حسین قاسم حسون، مشاور نخست وزیر اقلیم کوردستان در امور ایزدی‌ها، با شرکت در گفتگوی خبری تلویزیون کوردستان٢٤، در باره به رسمیت شناختن کشتار ایزدی‌ها به عنوان نسل کشی از سوی پارلمان بلژیک، اظهار داشت:" تصمیم پارلمان بلژیک در تحقق عدالت و به رسمیت شناختن بیشتر کشتار ایزدی‌ها به عنوان نسل کشی، بسیار تاثیرگذار خواهد بود".

همچنین نقش کریم اسعد احمد خان، رئیس سازمان یونیتاد را در اتخاذ تصمیم پارلمان بلژیک بسیار با اهمیت دانست، "چرا که سند‌های بسیاری مبنی بر نسل‌ کشی ایزدی‌ها را جمع‌آوری کرده است".

وی یادآور شد که پارلمان بلژیک در تصمیم خود خواستار مجازات مرتکبان جنایت نسل کشی ایزدی‌ها شده و وزیر خارجه بلژیک می‌تواند بر مبنای آن از اتحادیه اروپا بخواهد که آن اتحادیه نیز کشتار ایزدی‌ها در سال ٢٠١٤ به دست داعش را به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسد.

ب.ن