تشکیل کمیه برگزاری رفراندم در دستور کار احزاب سیاسی کردستان قرار گرفت

همه‌ احزاب کردستان از برگزاری رفراندم حمایت می‌کنند

k24 - اربیل

احزاب سیاسی کردستان بعداز دیدار مجدد هیئت نمایدگی کردستان از بغداد و بحث و تبادل نظر با دولتمردان عراق فدرال، کمیتەای را جهت پیگیری و اجرای روند رفراندم تشکیل خواهند داد.

"کاک امین نجار"، عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کردستان، بە خبرنگاران گفت: بار دیگر هیئتی متشکل از نمایندگان اکثر احزاب کردستان در بغداد موضوع رفراندم را با مسئولین عراق فدرال مورد مناقشە قرار می‌دهد و در پی آن کمیتەای با شرکت همە احزاب کردستانی برای پیگیری و اجرای رفراندم تشکیل می‌گردد.  

 

کاک امین نجار، عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کردستان
کاک امین نجار، عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کردستان

 

"عدنان مفتی" عضو رهبری اتحادیە میهنی کردستان کە یکی از احزاب اصلی پیگیر موضوع رفراندم تعیین حق سرنوشت کردستان است، در مورد شرکت حزب تغییر (گوران) بە رهبری انوشیروان مصطفی در روند برگزاری رفراندم، گفت: حزب تغییر اساسا از استقلال کردستان حمایت می‌کند و بر این اساس آنها هم باید در روند برگزاری رفراندم شرکت نمایند.

همزمان، دیوان ریاست اقلیم کردستان بە‌طور جداگانە از احزاب سیاسی خواستە است نمایندگان خود را برای شرکت در کمیتە برگزاری رفراندم معرفی نمایند.

عدنان مفتی، عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان
عدنان مفتی، عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان

"کاوە محمود"، دبیرکل حزب کمونیست (شیوعی) کردستان، در واکنش بە دعوت دیوان ریاست اقلیم کردستان، بە خبرنگار کردستان٢٤ گفت: "ما دعوت ریاست اقلیم کردستان را پاسخ دادەایم، اما هنگام دیدار هیئت مشترک پارت دمکرات و اتحادیە مهینی گفتیم کە موضوع رفراندم وتعیین حق سرنوشت مردم کردستان از اهداف ملی و میهنی ماست." کاوە محمود همچنین گفت، "میان دو موضوع مطرح کردن یک طرح سیاسی و حمایت از آن طرح تفاوت اساسی وجود دارد. ما خود یکی از طراحان رفراندم و تعیین حق سرنوشت ملت کرد هستیم."

 

کاوە محمود، دبیرکل حزب کمونیست کردستان
کاوە محمود، دبیرکل حزب کمونیست کردستان

پیشتر مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان، در گفتگویی کە در حاشیە کنفرانس امنیتی داووس با خبرنگار کردستان٢٤ انجام دادە بود، با اشارە بە ادمە روند استقلال خواهی، گفتە بود، در مورد رفراندم تعیین حق سرنوشت مردم کردستان باید بە جای سخن گفتن بیشتر در عمل اقدام کرد.