عربستان زبان کوردی را به تابلو‌های راهنمایی حجاج اضافه خواهد کرد

زبان کوردی هفدهمین زبان خواهد بود کە در عربستان مورداستفاده قرار می‌گیرد

به‌منظور استقبال از زائران اقلیم کوردستان در گذرگاه مرزی عرعر در عربستان سعودی، زبان کوردی به تابلوهای راهنمایی حجاج اضافه می‌شود.

شیخ نیاز راغب نقشبندی، مدیرکل حج و عمره‌ی اقلیم کوردستان در کنفرانسی در جده در مورد خدمات حج و عمره با حضور وزیر حج و مقامات افزودن زبان کوردی در اماکن رسمی را پیشنهاد کرد این پیشنهاد مورد تصویب سعودی‌ها قرار گرفته در دستور کار اجرا قرار گرفت.

در این وزارت حج و عمره عربستان خواستار ارسال هرچه سریعتر علائم دروازه مرزی عرعر به زبان کوردی شد.

در بیانیه‌ی مدیریت حج و عمره‌ی اقلیم کوردستان آمده است که این اولین مرحله از رسمی شدن زبان کوردی در عربستان سعودی است و در آینده تلاش‌ها برای افزودن چندین دستورالعمل در وب سایت‌های وزارت حج و عمره‌ به زبان کوردی ادامه‌ خواهد یافت.

در حال حاضر وزارت عربستان سعودی دستورالعمل‌ها را به۱۶ زبان مختلف منتشر می‌کند و زبان کوردی به هفدهمین زبان رسمی در عربستان تبدیل می شود که این یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.